เพิ่ม Emoji น่ารักๆ ให้ Textareaสนับสนุนโดย : https://github.com/focusxia/jquery.emojiFace.js

ร่วมเผยแพร่โดย : http://www.codetukyang.com