ทำฟ้าผ่าในหน้าจอ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="window.focus();init();" onResize="document.location.href=document.location.href;" onUnload="halt();"
เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ