เป็นแบบด้านล่างครับ

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=