ลองกด เลือกทั้งหมดกับยกเลิกทั้งหมดดูครับ

  ข้อ1
ข้อ 2
ข้อ 3

เลือกทั้งหมด
ยกเลิกทั้งหมด