ทำตัวอักษรเลื่อนอธิบาย LINK


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onMouseover="showtip2(this,event,'พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏที่นี่')" onMouseout="hidetip2()" เข้าไปใน <a href=...> ครับ
เป็นแบบด้านล่างครับ