ทำ LINK ให้เลือกว่าจะให้ตัวอักษรขึ้นหรือลง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="InitialiseScrollableArea()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ