ทำ MENU หล่นลงมาจากด้านบนเวลา LOAD เสร็จ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="buildMenu(), scrollItems();" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ