ทำตัวอักษรตาม MOUSE เป็นคลื่น


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onLoad="makesnake()" style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ