CODE ที่ทำให้เวลาคุณขยับ MOUSE แล้วมีสายรุ้งตามไปมา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ