มีตารางแสดงแถบสีพอคลิ๊กแล้วมีรหัสสีขึ้นมาพร้อมกับแถบสีไล่


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ


เพิ่ม onmouseup="uu.style.background=uu.value" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ