ทำแถบ LOAD รูปแบบเดียวกับ WINDOW XP


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ใน <head> นะครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงครับ <body> นะครับ