ถ้าคุณต้องการเลื่อนรูปภาพไปทางซ้ายกด a และ ถ้าคุณต้องกดเลื่อนรูปภาพไปทางขวากด d