ลองเลื่อน SCROLLBAR ดูครับ จะเห็นว่ามีตัวอักษรที่มีพื้นหลังแถวตัวอักษรเปลี่ยนสีเองเลื่อนตามด้วยครับ