นำ MOUSE ไปวางบน LINK แล้วมีตัวอักษรแสดงที่ STATUS BAR
แบบไม่มีลูกเล่น


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onMouseOver="a('STATUS BAR MESSAGE GOES HERE');return true" onMouseOut="b()" เข้าไปใน <a href=...> ครับ
เป็นแบบด้านล่างครับ