ถ้าในหน้ามีการ ERROR เกิดขึ้นถ้าใช้ CODE นี้แล้วจะไม่แสดง
ข้อความ ERROR ที่ STATUSBAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ