ลองเลื่อน MOUSE ไปมาพร้อมกับดูที่ STATUS BAR ดูครับ