ทำแถบแสดงข้อความวิ่งแนวตั้งหน้าเว็บเพจพร้อมมีข้อความวิ่ง (IE เท่านั้น)


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ