ทำแถบแสดงข้อความข่าวสาร แบบพิมพ์ข้อความทีละตัว


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ