==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ตัวอักษร) หน้า 4

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6


hosting


61.มีปุ่ม BUTTON ให้คลิ๊กแล้ว ย่อ - ขยาย ข้อความในหน้านั้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

62.ทำส่วนที่มีข้อความตกลงมาเหมือนฝนแล้วมาเรียงตัวกันเป็นข้อความ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

63.มีข้อความเปลี่ยนไปมาอยู่ในกล่องที่มีหิมะตก ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

64.ทำให้มีข้อความที่เปลี่ยนเป็นชุดๆขึ้นมาก่อน ข้อความที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

65.ทำตัวอักษรแสดงตามขวาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

66.ทำตัวอักษรเปลี่ยนเองไปเรื่อยๆหมุนเป็นวงกลม ตรงกลางหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

67.ทำตัวอักษรเปลี่ยนขนาดเล็กใหญ่ไปเรื่อยๆ มาต้อนรับ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

68.ทำตัวอักษรที่เราตั้งวิ่งเป็นคลื่นตรงกลางหน้าจอ แล้วแยกย้ายกันไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

69.ทำข้อความต้อนรับ แบบมีตัวอักษรแตกออกจากกัน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

70.ทำข้อความต้อนรับ แบบข้อความสั่นและเปลี่ยนข้อความ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

71.ทำหน้าต่างแสดงข้อความแบบที่จะขึ้นมาแบบเป็นจุด แล้วหายไปเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

72.ทำข้อความที่จะแสดงขึ้นมา หรือ หายไปเองตามวันที่เราตั้งไว้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

73.ทำให้ตัวอักษรที่ต้องการมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อนำ MOUSE ไปวาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

74.ทำแถบ HIGHTLIGHT เบอร์โทรศัพท์ทีละตัว เลื่อนไปเรื่อยๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

75.ทำตัวอักษรสีรุ้ง มีการไล่สีด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

76.ทำตัวอักษรที่เราต้องการตกลงมาเหมือนสายฝน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

77.ทำตัวอักษรสั่น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

78.ทำลูกเล่นแสดงข้อความแบบมีเครื่องสร้างตัวอักษร ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

79.ทำกรอบแสดงข้อความแบบมุมมนและมีขอบ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

80.ทำตัวอักษรกระพริบสีจางๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6