==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ ตัวอักษร) หน้า 5

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6


hosting


81.ทำตัวอักษรหมุน 360 องศา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

82.ทำกล่องแสดงข้อความเลื่อนจากล่างขึ้นบนทีละชุด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

83.ทำตัวอักษรเลื่อน ซ้าย-ขวา มีเงาเลื่อนตามด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

84.คลิ๊กที่ตัวอักษรแล้วข้อความที่เราตั้งขยายขนาด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

85.ทำหน้าทักทายแบบมีตัวอักษรพิมพ์ดีด โดยพิมพ์เสร็จจะเลื่อนหายไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

86.ทำแถบเลื่อนตัวอักษรแบบตัวอักษรมีเงาตรงขอบๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

87.ตัวอักษรใหญ่ขึ้น เมื่อนำ MOUSE ไปวาง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

88.ทำข้อความต้อนรับสั่น และข้อความสุดท้ายขยาย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

89.ทำเรียงตัวอักษรด้วยการสลับ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

90.ทำการ X-RAY ข้อความที่ซ่อนไว้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

91.ทำตัวอักษรหมุน 360 องศา พร้อมหมุนตัวเองด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

92.มีข้อความบอกว่าหน้าจอของผู้ชมมีกี่สี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

93.แสดงรหัส ASCII ของตัวที่พิมพ์ทาง KEYBOARD ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

94.ทำกล่องแสดงข้อความที่จำกัดความยาวของข้อความได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

95.ทำตัวอักษรสวยดูมีมิติ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

96.เลือกที่ CHECKBOX แล้วข้อความแสดง TITLE ออกมา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

97.ทำกล่องข้อความที่สามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

98.ทำให้มี HIGHLIGHT ตรงข้อความที่เคย HIGHLIGHT ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

99.ทำ Inline comment ข้อความอธิบายเพิ่มเติมที่ซ่อนได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

100.ทำ One Line Scroller แสดงข้อความข่าวประกาศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6