==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับเวลา) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2


hosting


21.ทำนาฬิกา SWISS แบบเข็มเรือนเล็กๆ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.เลือกดูเวลาของประเทศต่างๆโดยเลือกจาก DROP - DOWN MENU ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

23.มีเวลาแสดงโดยเลือกดูได้ 2 แบบ คือ MILITARY TIME และ 12 HOUR TIME ดูตัวอย่าง คลื๊กที่นี่ครับ

24.แสดงเวลาที่ใช้ LOAD หน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

25.ทำแผนที่โลกแสดงให้เห็นว่าส่วนใดของโลกเป็น กลางวัน - กลางคืน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

26.แสดงเวลาที่ใช้ LOAD หน้า แบบนับเวลาโชว์เลย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.ทำกล่องแสดงวันที่ แต่พอเลื่อน MOUSE ผ่าน จะแสดงเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.ทำตัวอักษรบอกเวลา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

29.ทำนาฬิกาแบบเลขฐานสอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

30.ทำให้มีนาฬิกาเป็นพื้นหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำ DOUBLE CLICK ที่พื้นหลังแล้ว แสดงเวลาของหลายประเทศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

32.ทำกล่องแสดงเวลาของหลายๆประเทศ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

33.ทำการบวก/ลบ วันที่ ไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2