แสดงชื่อ/รุ่น Browser และ OS ของผู้ชมออกมาทั้งหมด


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ตำแหน่งที่ต้องการให้แสดง ครับ